top of page

Lan Anh đã ghé đài để chọn quà


Thêm một bé nữa (Lan Anh) đã ghé đài để chọn quà sau khi gọi vào đài để hát và tập dạn dĩ nói chuyện! Chân thành cảm tạ Bolsa ticket đã bảo trợ cho Lan Anh một cặp vé xem phim & Cảm ơn Viet Cali đã tặng $10 Voucher! Thank you be Lan Anh for calling into the Young Generation Show! Here's a pair of movie tickets sponsored by Bolsa Tickets and a $10 Voucher Com Viet Cali! If you would like to sponsor gifts to help motivate kids to learn Vietnamese, please let me know! For the full episode of the Young Generarion Show, catch it on Little Saigon TV (LSTV) 57.7.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page